اعضای هیئت مدیره

Responsive image
- آقای مهندس محمدرضا کجانی (رئیس)
- آقای مهندس مصطفی بهبهانی (نایب رئیس)
-  آقای مهندس احمد مدرس (خزانه دار)
 - آقای مهندس حسن صلواتی
-  آقای مهندس مصطفی مهربد
- آقای مهندس فضل الله محلوجی
-آقای مهندس عباس حاج رسولیها
-آقای دکتر عباس صنیع زاده
- آقای مهندس علیرضا پرهام(علی البدل)
مدیرعامل مجمع: آقای مهندس محمدرضا برزو اصفهانی