گزارش اولین همایش
اولین همایش مجمع مهندسان خیّر امام علی(ع) درروز چهارشنبه مورخ 10/8/92 که با استقبال جمع زیادی از مهندسین روبرو شد برگزار گردید محل این همایش واقع در بلوار دانشگاه – روبروی آتش نشانی – سالن شهدای ارتش با حضور تنی چند از مسوولین کشوری و استانی و همچنین رئیس سازمان نظام مهندسی وقت کشور بود که درآن آقای مهندس سید مهدی هاشمی (رئیس سازمان های نظام مهندسی کل کشور،آقای مهندس حاج رسولیها (رئیس شورای اسلامی شهراصفهان)آقای مهندس کجانی (رئیس مجمع مهندسان خیّرامام علی (ع)) آقای مهندس مهربد(مدیرعامل مجمع مهندسان خیّرامام علی (ع)) پیرامون تاسیس این خیریه سخنانی ایراد کردند.