((شرایط استفاده از خدمات رایگان خانواده های معظم شهدا،جانبازان،ایثارگران استان اصفهان از مجمع مهندسان خیّر امام علی(ع)))

1- سرپرست درجه اول خانواده معظم شهدا،جانبازان،ایثارگران (حضور حداقل 6 ماه در جبهه) با معرفی نامه از بنیاد شهید
2- سرپرست خانواده معرفی شده از طرف شهرداری ها سازمان نظام مهندسی ،نمایندگان محترم مجلس، مراکز بهزیستی
3ـ- سرپرست خانواده که راسا به مجمع مهندسان خیر مراجعه مینمایند.
تبصره 1- اختصاص 400 متر مربع خدمات مهندسی رایگان تا حداکثر 480 متر مربع کل زیر بنای مندرج در دستور تهیه نقشه و معرفی نامه صادره از متقاضیان ردیف(1)