هیئت مدیره مجمع مهندسین خیر امام علی (ع)

 

نام و نام خانوادگی: محمدرضا برزو اصفهانی

رشته تحصیلی : مهندسی عمران 

پست الکترونیک :m.borzoo.esfahani@gmail.com