بازرسان مجمع

Responsive image
- آقای مهندس حسین میرقادری
- آقای مهندس سیدجلال نوریه
- آقای مهندس سید عبدالرضا مرتضوی نائینی (علی‎البدل)