((شرایط استفاده از خدمات رایگان خانواده های کم بضاعت استان اصفهان از مجمع مهندسان خیّر امام علی علیه السلام))

-خدمات مهندسی رایگان صرفا به سرپرست محترم خانواده کم بضاعت تعلق می گیرد که دارای حداقل یکی از شرایط ذیل باشد:
 سرپرست خانواده که راسا به مجمع مهندسان خیر مراجعه می نمایند
 تبصره 1- اختصاص 200 متر مربع خدمات مهندسی رایگان تا حداکثر 250 متر مربع کل زیر بنای مندرج در دستور تهیه نقشه و معرفی نامه صادره از برای متقاضیان
تبصره 2-کم بضاعت بودن متقاضیان توسط کمیسیون تحقیق مجمع مهندسان خیر مورد تایید قرار گیرد.