((شرایط استفاده از خدمات رایگان مراکز عام المنفعه،مساجد،حسینیه ها،مراکز فرهنگی،درمانی، آموزشی ورزشی،خیرین مسکن ساز، از مجمع مهندسان خیّر امام علی علیه السلام))

1-مساجد،حسینیه ها،حوزه های علمیه، زمین مورد متقاضی بایستی دارای سند 6 دانگ بنام هیئت امناء یا وقف محضری یا به نام اوقاف ویا به نام حوزه علمیه باشد.
2-مراکز خیریه و عام المنفعه،خیرین مسکن ساز،دارای اساسنامه،آخرین آگهی تغییرات و مدارک ثبت زمین که بنام خیریه یا انجمن باشد،است.
تبصره 1-ارائه خدمات رایگان به زمینهای دارای مالکیت خصوصی و شخصی ممنــــوع می باشد.
تبصره 2-معرفی یک نفر از اعضا هیئت امناء بعنوان نماینه جهت پیگیری
تبصره 3-خدمات مهندسی رایگان تا سقف 3000متر مربع زیر بنا اینگونه اماکن انجام خواهد شد.