گزارش متراژ عملکرد خدمات مهندسی رایگان مهندسان خیّر به شرح زیر است:
متراژطراحی خدمات مهندسی رایگان مجمع مهندسان خیّر امام علی(ع) در سال 91
 
طراحی معماری
طراحی سازه
طراحی مکانیک
طراحی برق
جمع کل طراحیها(m2)
 
 
16376
16170
8187
8174
48909
 
متراژ نظارت خدمات مهندسی رایگان مجمع مهندسان خیّر امام علی(ع) در سال 91
 
نظارت معماری
نظارت سازه
نظارت مکانیک
نظارت برق
جمع کل نظارتها(m2)
 
 
3524
9445
6547
6547
26063