گزارش متراژ عملکرد خدمات مهندسی رایگان مهندسان خیّر به شرح زیر است:
متراژطراحی خدمات مهندسی رایگان مجمع مهندسان خیّر امام علی(ع) در سال 92
 
طراحی معماری
طراحی سازه
طراحی مکانیک
طراحی برق
جمع کل طراحیها(m2)
 
 
32073
30736
22539
25480
110828
متراژ نظارت خدمات مهندسی رایگان مجمع مهندسان خیّر امام علی(ع) در سال 92
 
نظارت معماری
نظارت سازه
نظارت مکانیک
نظارت برق
جمع کل نظارتها(m2)
 
 
11957
35108
23503
23503

94071