گزارش متراژ عملکرد خدمات مهندسی رایگان مهندسان خیّر به شرح زیر است:
متراژطراحی خدمات مهندسی رایگان مجمع مهندسان خیّر امام علی(ع) در سال 94 تاکنون
 
طراحی معماری
طراحی سازه
طراحی مکانیک
طراحی برق
جمع کل طراحیها(m2)
 
 
49737.83
49222.49
27461.87
26013.37
152435.56
متراژ نظارت خدمات مهندسی رایگان مجمع مهندسان خیّر امام علی(ع) در سال 94
 
نظارت معماری
نظارت سازه
نظارت مکانیک
نظارت برق
جمع کل نظارتها(m2)
 
 
5384.4
7273.09
6160.4
6160.4
24978