گزارش متراژ عملکرد خدمات مهندسی رایگان مهندسان خیّر به شرح زیر است:
متراژطراحی خدمات مهندسی رایگان مجمع مهندسان خیّر امام علی(ع) در سال 95 تاکنون
 
طراحی معماری
طراحی سازه
طراحی مکانیک
طراحی برق
جمع کل طراحیها(m2)
 
 
39493
68934
32176
30540
171143
متراژ نظارت خدمات مهندسی رایگان مجمع مهندسان خیّر امام علی(ع) در سال 95
 
نظارت معماری
نظارت سازه
نظارت مکانیک
نظارت برق
جمع کل نظارتها(m2)
 
 
17388
31224
26501
22769
97882