((شرایط استفاده از خدمات رایگان خانواده های معرفی شدگان کمیته امداد و بهزیستی استان اصفهان از مجمع مهندسان خیّر امام علی علیه السلام))

خدمات مهندسی رایگان صرفا به سرپرست محترم خانواده معرفی شدگان کمیته امداد و بهزیستی تعلق می گیرد که دارای حداقل یکی از شرایط ذیل باشد:
الف-سرپرست خانواده طی معرفی نامه،تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی در استان باشد.
ب- سرپرست خانواده طی معرفی نامه،تحت پوشش سازمان بهزیستی در استان باشد.
ج-سرپرست خانواده معرفی شده از طرف شهرداری ها سازمان نظام مهندسی ،نمایندگان محترم مجلس، مراکز بهزیستی
د- سرپرست خانواده که راسا به مجمع مهندسان خیر مراجعه می نمایند.
تبصره 1- اختصاص 200 متر مربع خدمات مهندسی رایگان تا حداکثر 250 متر مربع کل زیر بنای مندرج در دستور تهیه نقشه و معرفی نامه صادره از برای متقاضیان
تبصره 2-کم بضاعت بودن متقاضیان توسط کمیسیون تحقیق مجمع مهندسان خیر مورد تایید قرار گیرد.